Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kaavoituksen luontoselvitykset

Meiltä saat laadukkaat luontoselvitykset niin asema-, yleis- kuin maakuntakaavoitukseenkin.

Kaavoituksen perusluontoselvityksissä pyrimme löytämään kaikki erityiset luontokohteet, joilla voi olla merkitystä alueiden jatkokäytölle. Selvitysten laajuus vaihtelee kaavan tarkkuuden ja alueen luontoarvojen mukaan. Perusselvityksissämme kartoitamme tutkimusalueen linnustoa ja kasvilajistoa, mahdolliset liito-orava- ja viitasammakkokohteet sekä arvokkaat elinympäristöt. Potentiaalisimmilla lepakkopaikoilla voidaan tehdä yleispiirteinen lepakkokartoitus. 

Osaamisemme kattaa myös muita lajiryhmiä, joita voidaan havainnoida kartoitusten ohessa. Elinympäristöistä tunnistamme esimerkiksi metsälaki- ja luonnonsuojelulakikohteet, uhanalaiset luontotyypit sekä muut lajistoltaan tai muuten erityiset kohteet. Tarkastelemme myös metsien kelpoisuutta METSO-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti ja arvioimme yleispiirteisesti vesistöjen biologiseen tilaan ja vedenlaatuun eniten vaikuttavien alueiden maankäyttöä.