Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Pohjavesisuunnittelija maistamassa vedenlaatua havinaisesta luonnontilaisesta lähteestä.Pohjavesisuunnittelija maistamassa vedenlaatua havinaisesta luonnontilaisesta lähteestä.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitoiminnoille. Suunnitelma on luonteeltaan ohjaava, eikä sillä ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suunnitelmassa esitetty pohjavesien suojelu sinällään perustuu kuitenkin useisiin lakeihin, kuten vesilaissa määrättyyn vesitaloushankkeiden yleiseen luvan-varaisuuteen ja ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskieltoon.

Pohjavesien suojelusuunnitelmaa sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella.

Meillä on pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tekoon valmis konsepti, jonka avulla suunnitelmassa tulevat huomioitua kaikki siihen kuuluvat asiat. Oleellisin osa pohjavesien suojelusuunnitelmien tekoa on saumaton yhteistyö kunnan ja muiden paikallisten asiantuntijoiden sekä ELY-keskuksen kanssa. Kun paikallisten tietämys ja toiveet yhdistetään keräämäämme pohjatietoon, syntyy suunnitelma, josta on mahdollisimman paljon hyötyä myös käytännössä.